POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ TECH-FARM.INFO

 

1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych

Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby

Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie

korzystania ze strony internetowej.

2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych

osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki

administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania

organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych

osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Michał Małachowski prowadzący

działalność gospodarczą pod firmą: TECH-FARM MICHAŁ MAŁACHOWSKI z siedzibą w

Stubnie, 37-723 Stubno 242/2, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej, NIP:795-256-64-39, REGON: 520392339,

adres poczty elektronicznej: michal.malachowski@tech-farm.info

 

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

Dane będą przetwarzane przez Michała Małachowskiego prowadzącego

działalność gospodarczą pod firmą: TECH-FARM MICHAŁ MAŁACHOWSKI z

siedzibą w Stubnie, 37-723 Stubno 242/2, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:795-256-64-39,

REGON: 520392339, w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.

 Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą

zostać przekazane na rzecz operator płatności internetowych - PayU SA spółka

akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS:

0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444. w zakresie niezbędnym

do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do

treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest

dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania ze Sklepu

Internetowego.

2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do

a. zarejestrowania się na stronie internetowej;

b. zawarcia umowy;

c. dokonania rozliczeń;

d. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;

e. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np.

odstąpienie od umowy, rękojmia).

3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji

o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również

przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji

handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy

wyprzedaży.

4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych

obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań,

w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych

z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu

bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony

przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług

i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego

marketingiem bezpośrednim.

 

III. RODZAJ DANYCH

 

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest

niezbędne do:

a. zarejestrowania się na stronie internetowej:

- imię i nazwisko;

- adres e-mail;

b. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

- imię i nazwisko;

- płeć;

- adres dostawy;

- numer telefonu;

- adres e-mail;

c. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

- data urodzenia;

- numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);

- numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot

należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu

dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru

rachunku bankowego.

 

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119,

4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu

zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w

chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie

dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na

stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony

internetowej.

 

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji

o zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania

swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po

zalogowaniu się na swoje konto.

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego

danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych

może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np.

wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć

wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów

przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony

internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora

danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane

czynności.

4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby

administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na

dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie

konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory

przez administratora danymi osobowymi.

5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu

danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez

administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie

w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym

celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie

sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi

i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.

6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy

to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym

zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na

dotychczas dokonane czynności.

7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi,

przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do

administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać

dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie,

żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego

życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu

podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania

jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz

uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem

miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

9.  W przypadku odnotowania naruszenia ochrony danych osobowych,

Użytkownikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego.

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest

konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których

zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich

przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem

cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

2. Informacje, dotyczące umowy, przechowuje się w celach dowodowych, przez

okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe

z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu

przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.

3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące

zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi

Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.

4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem,

dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta

Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku

wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych

osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

 

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

 

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom

współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji

transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania

przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od

administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na

otrzymywanie informacji handlowych).

2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe

Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani

przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych

tych osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza

obszar Unii Europejskiej.

4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13

ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

Informujemy, iż nasz sklep i strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).